Skip navigation MENU

Algemene voorwaarden

Cursus

De cursus vindt doorgang bij voldoende inschrijvingen. Bij onvoorziene omstandigheden kunnen we genoodzaakt zijn de cursus te annuleren. Dit hoor je tijdig van ons. Hoor je niets, dan gaat de cursus door. Voor de overige voorwaarden menen wij jou te mogen verwijzen naar de Licentie- en hostingovereenkomst.

Het is niet nodig iets mee te brengen. Laptops zijn in de cursusruimte aanwezig om eventueel oefeningen te kunnen maken of jouw eigen Magisteromgeving te benaderen. Wanneer jouw aanmelding daartoe aanleiding geeft zullen wij contact met jou opnemen om een en ander nader door te spreken. Hieronder treft je informatie aan die voor jou van belang kan zijn, wij verzoeken jou dan ook deze informatie goed door te nemen.

Catering

  • Alle cursussen zijn inclusief koffie en thee
  • Dagcursussen (ochtend en middag) zijn inclusief uitgebreide lunch. Dagdeel cursussen (ochtend of middag) zijn exclusief lunch. Indien jij deelneemt aan twee verschillende cursussen op één kalenderdag zullen wij een uitgebreide lunch voor jou verzorgen.

Locatie

Wij verzoeken jou om ruim op tijd aanwezig te zijn. Voor aanvang van de cursus is er gelegenheid tot het drinken van een kopje koffie of thee. Bij aanvang van de cursus ontvang je het cursusmateriaal van de cursusleider. De cursuslocatie opent een half uur voor aanvang van de cursus en bevindt zich op de 1e etage. Indien traplopen voor jou een belemmering oplevert verzoeken wij je contact met ons op te nemen zodat in overleg tot een passende oplossing kan worden gekomen.

Facturatie

Na afloop van de cursus zullen de kosten in rekening worden gebracht conform de door jou opgegeven gegevens. Wij verzoeken je de factuur binnen 14 dagen te betalen.

In het geval een terugbetaling aan de orde is, hanteren we een terugbetalingstermijn van 14 dagen.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering en/of verplaatsing van een training of consultancy aanvraag dient schriftelijk (kan per e-mail) plaats te vinden met vermelding van de te verplaatsen of te annuleren werkzaamheden via training@magister.nl. Wanneer een annulering en/of verplaatsing twee weken of langer voor aanvang van de werkzaamheden wordt doorgegeven, kunnen de opgegeven werkzaamheden op een later tijdstip uitgevoerd worden of kan deelgenomen worden aan een training op een later moment * / **.

  • Bij annulering en/of verplaatsing binnen twee weken voor aanvang van de werkzaamheden wordt 50% gefactureerd.
  • Bij annulering binnen twee werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden, wordt 100% gefactureerd.
  • Bij gedeeltelijke deelname of een tussentijdse beëindiging zal geen restitutie plaatsvinden.

Toepassing van deze regeling vindt plaats ongeacht de reden van annulering/verplaatsing.

Iddink Digital B.V. behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende inschrijvingen (< 3 deelnemers) de training voor aanvang te annuleren of in gewijzigde vorm aan te bieden. Deelnemers worden hier uiterlijk vijf werkdagen voor aanvang van op de hoogte gesteld. Deelnemers kunnen ervoor kiezen om deel te nemen aan de gewijzigde training, dan wel de eventueel betaalde kosten geheel gerestitueerd te krijgen.

Wanneer de training of consultancy aanvraag door overmacht (gedurende de looptijd) geen doorgang kan vinden op de vooraf aangeboden wijze zal Iddink Digital B.V. zorgdragen voor vervangend aanbod, eventueel op een nieuwe datum.

* Het is ook mogelijk om een vervangende deelnemer aan de training deel te laten nemen welke over voldoende kennis beschikt.
** Indien op een later tijdstip deelgenomen wordt aan de training dient dit binnen een tijdsbestek van 6 maanden plaats te vinden.

Klachtenregeling

Heeft u een klacht over een training, cursus of opleiding die door of namens Iddink Digital B.V. is gegeven?

Als bij Iddink Digital B.V. bekend contactpersoon kunt u uw gemotiveerde klacht indienen via training@magister.nl. Wij zullen deze conform onze klachten- en escalatieregeling zoals in de SLA genoemd, in behandeling nemen. Uiteraard gaan wij daarbij vertrouwelijk met alle aanwezige informatie om.

De bewaartermijn van de klacht is 1 jaar.

Indien deze klachten- en escalatieregeling niet tot een algehele oplossing van het geschil leidt, dan zal dit geschil worden beslecht overeenkomstig het dan geldende Arbitrage Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI, https://www.nai-nl.org/nl/contact/). Het scheidsgerecht zal bestaan uit één arbiter, of drie arbiters indien één van Partijen dat wenst. De plaats van arbitrage is Leeuwarden. Het scheidsgerecht beslist naar de regelen des rechts. De beslissing van het scheidsgerecht zal bindend zijn voor beide Partijen. Elke Partij draagt zijn eigen kosten in verband met de arbitrale beslechting, met dien verstande dat het honorarium en de overige kosten van de arbiter(s), alsmede de aan het NAI verschuldigde administratiekosten gelijkelijk zullen worden gedragen door Partijen.

Vragen over trainingen

Wij doen ons best om vragen over trainingen binnen 3 werkdagen te beantwoorden. Mochten we meer tijd nodig hebben voor het antwoord op je vraag, dan krijg je een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer je uitvoerig antwoord kan verwachten.