Skip to content

Klachtenprocedure.

Heeft u een klacht over een training, cursus of opleiding die door of namens Iddink Digital B.V. is gegeven?

Als bij Iddink Digital B.V. bekend contactpersoon kunt u uw gemotiveerde klacht indienen via training@magister.nl. Wij zullen deze conform onze klachten- en escalatieregeling zoals in de SLA genoemd, in behandeling nemen. Uiteraard gaan wij daarbij vertrouwelijk met alle aanwezige informatie om.

De bewaartermijn van de klacht is 1 jaar.

Indien deze klachten- en escalatieregeling niet tot een algehele oplossing van het geschil leidt, dan zal dit geschil worden beslecht overeenkomstig het dan geldende Arbitrage Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI, https://www.nai-nl.org/nl/contact/). Het scheidsgerecht zal bestaan uit één arbiter, of drie arbiters indien één van Partijen dat wenst. De plaats van arbitrage is Leeuwarden. Het scheidsgerecht beslist naar de regelen des rechts. De beslissing van het scheidsgerecht zal bindend zijn voor beide Partijen. Elke Partij draagt zijn eigen kosten in verband met de arbitrale beslechting, met dien verstande dat het honorarium en de overige kosten van de arbiter(s), alsmede de aan het NAI verschuldigde administratiekosten gelijkelijk zullen worden gedragen door Partijen.

Vragen over trainingen
Wij doen ons best om vragen over trainingen binnen 3 werkdagen te beantwoorden. Mochten we meer tijd nodig hebben voor het antwoord op je vraag, dan krijg je een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer je uitvoerig antwoord kan verwachten.